Junta de govern

La Junta de Govern Local es un Òrgan del Govern Municipal. Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exerceix les funcions executives i administratives delegades del Sr. Alcalde a aquest òrgan de govern.