Formulari de cerca

 Àrea Participació Ciutadana

Pressupostos Participatius

 

Què són els pressupostos participatius?

 

Els Pressupostos Participatius són una eina de participació ciutadana, que permetrà als veïns i veïnes de Sedaví decidir la destinació d'una part del pressupost municipal.

 

El principal objectiu d'aquest tipus d'iniciatives és fer que el veïns i veïnes de Sedaví participen de forma directa en la gestió municipal. En el nostre cas l'apartat que obrirem a la participació ciutadana serà el d'inversions.

 

 

Quin és l’apartat d’ inversions?

 

Segons la normativa que aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, l'apartat d'Inversions és aquell que fa referència a:

 

[…] les despeses en els quals incorren o prevegen incórrer les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

 

Seran imputables als crèdits d'aquest capítol les despeses originades per l'adquisició de béns al fet que es refereix el paràgraf anterior que reuneixin alguna de les següents característiques:

 

 

1. Que no siguen bens fungibles.

2. Que tinguen una durada previsiblement superior a l’exercici pressupuestari.

3. Que  siguen susceptibles d’inclusió en inventari.

4. Ser despeses que previsiblement no siguen reiteratives.

 

En general seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

 

 

Exemples d'inversions:

 

1. Són inversions l'adquisició de vehicles, mobiliari, ferramentes i maquinària.

2. L'adquisició de solars i la millora d'instal·lacions.

3. També són adquisicions les construccions que tinguen una vida útil superior a 1 any.

 

 

Exemples d'accions no catalogades com a inversions:

 

    Construccions sobre sòl llogat.

    Reformes en locals llogats.

    No es poden fer millores ni reformes que no siguen de titularitat de l'Ajuntament.

    Subministrament de vestuari.

    No es poden modificar les ajudes.

 

 

Qui pot votar?

 

Poden votar tots els veïns i veïnes de Sedaví majors de 16 anys.