Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Servei Ajuda a domicili municipal
 
Prestacions que ofereix un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu en general a aquelles persones que necessiten, per super especial Necessitat, una atenció en super domicili, procurant així la permanència en super Nucli familiar.
 
El Servei d'Ajuda a domicili va dirigida a persones grans preferentment però también es Atén a família i infància, persones amb diversitat funcional i / o unitats familiars amb Necessitats.
Les actuacions són coordinades amb les treballadores socials, psicòloga del SEAFI i es disposen de dos auxiliars d'Ajuda a domicili.