Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Programa d'emergència social.
 
 
Les ajudes d'emergència són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.

Es consideren situacions d'emergència aquelles que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, com ara:
  • a) Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual.
  • b) Despeses excepcionals en què concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d'interés per a l'atenció de persones amb important problemàtica.
  • c) Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars, targeta moneder.
  • d) Desplaçaments sempre que es justifique la necessitat de transport per rebre un tractament mèdic urgent o per a la realització d'accions que milloren l'ocupabilitat de les persones aturades.
 
 

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

La renda garantida de ciutadania és una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de mode actiu la seua inserció sociolaboral i la finalitat és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenint-nos als principis d'igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

L'ajuntament de Sedaví és entitat col·laboradora amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en aquesta prestació.