Formulari de cerca

 Àrea Seguretat Ciutadana

Policia Local
 
La policia local és un cos de seguretat que depén de l'àrea de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Sedaví i que participa en el manteniment de la seguretat pública. És una institució armada de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzada i en totes les seues actuacions es regeix pel que estableix les lleis estatals com autonòmica, així com per reglaments específics i altres normes dictades per les corresponents administracions locals.

 

Les funcions primàries que ha de realitzar són les que s'enumeren a continuació:

• Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

• Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació, quan els mitjans ho necessiten.

• Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

• Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta en l'article 29.2 d'aquesta Llei.

• La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

• Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendesquen a evitar comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat.

• Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la policia de les comunitats autònomes la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.

• Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.