Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Persones Majors
Targeta Municipal per Jubilats i Pensionistes de Sedaví
Va dirigida a totes les persones jubilades i pensionistes de Sedaví per poder accedir a diverses activitats municipals i bonificació en el Bitllet d'autobús Sedaví-València
 
Teleassistència domiciliària
L'Ajuntament de Sedaví Disposa d'un convenient de col·laboració amb la Diputació de València per a la gestió DIT servei.
És un Servei d'atenció telefònica, a través del qual l'usuari està atès durante les 24 hores del dia (mitjançant un sistema d'alarma), davant de qualsevol situació d'emergència o Merkel que passa Dins del domicili, garantint així l'atenció immediata que necessiti .
enllaç:
Programa "Menjar a casa.
Des de l'any 2006, l'Ajuntament Té un convenient de col·laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives. El programa es dirigeix ​​a millor la nutrició de les persones majors, per entendre que una nutrició adequada contribuïx de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de tota les persones i, especialment, de la gent gran.
 
Enllaç:
 
Places Municipals a la Residència Novaedat Sedaví, i accés a Places a la Residència Novaedat Picanya:
Poden acollir-se al programa les persones que, tenint necessitats d'ingressar en un centre residencial, no disposen de mitjans suficients per fer front al seu cost.
Requisits
Que hagin cessat en la seva activitat laboral.
Residir i estar empadronats en el Municipi de Sedaví amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius anterior a la sol·licitud.
Acreditar la necessitat d'ingrés en un centre residencial o centre de dia per no disposar d'altres recursos alternatius per satisfer-la.
Excepcionalment es podran considerar situacions que per ser d'alt risc psicosocial, es consideri necessari el seu ingrés sense necessitat de reunir tots els requisits abans indicats.
En el cas que hi hagi una presumpta incapacitat o una incapacitat declarada, caldrà l'autorització del jutge per l'internament.
 

Tarjeta del mayor

La Tarjeta del Mayor se pone en marcha con el fin de ofrecer a las personas mayores que la soliciten, una serie de ventajas y descuentos contenidos en el Catálogo de Servicios.

Enlace:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16248

Ocio y tiempo libre Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales

Vacaciones Sociales

Termalismo

Centros de ocio y convivencia

"No estés solo en navidad"

 

Enllaç:
 
Places socials de residència i centre de dia per a gent gran no dependents
Atenció en centres residencials i de dia de la Xarxa pública de centres i serveis de la Comunitat Valenciana, sense tenir reconeguda una situació de dependència.
 
Enllaç:
prestacions Econòmiques
Ajudes per a sufragar estades en centres de dia
Ajudes per a sufragar estades en residències
Programes d'ajudes per a sufragar estades de respir en residències i centres de dia
Pensions no contributives de jubilació
Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI 's) Barreres Arquitectòniques
 
Enllaç:
 
Programació Municipal d'Oci i Temps Lliure
Semestralment s'organitzaran activitats d'oci i temps lliure així com activitats preventives.
 
IMSERSO
Enllaç:
 
Turisme i termalisme de l'Imserso.
 
Telèfon d'interès:
Telèfon d'informació del major 012