Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Família i infància
 
Actuacions:
 
Prevenció de situacions de desprotecció social i desarrelament familiar.
Informació, orientació i assessorament als menors ia les famílies.
Apreciació, intervencions i aplicación de les Mesures oportunes en situacions de risc.
Intervenció familiar.
 
Detecció i diagnòstic de situacions de desemparament i Proposta de Mesures protectores a l'òrgan autonòmic.
Seguiment de les Mesures de protecció adoptades per l'òrgan autonòmic.
Participació en els programes d'acolliment familiar i adopció de menors, en les fases d'informació, Captació i formació de famílies, així com en els seguiments d'acolliments i adopcions.
 
Disseny, implantació i avaluació de programes de reinserció social.
Altres intervencions en matèria de protecció social de menors que les Siguin atribuïdes per aquesta o por Altres regles.
família monoparental.
 
Es considera família monoparental les Següents:
 
a) Aquelles en què els fills o les filles únicament estan reconeguts legalment pel pare o per la mare
 
b) Aquelles constituïdes per una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles que depenguin econòmicament d'ella, sinó que aquest efecte s'entengui en Compte la percepció de pensions de viduïtat o orfandat
 
c) Aquelles en què el pare o la mare que atengui la guarda o custòdia dels fills o filles no hagi percebut la pensió per aliments, establerta judicialment o en convenient regulador, a favor dels fills i filles, durant tres mesos, consecutius o alterns, en el període dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud.
 
d) Aquelles en què una persona acollir a un o diversos menors, mitjançant la correspondiente resolución administrativa o judicial, per un temps igual o superior a un any
 
 
 
FAMÍLIA NUMEROSA
 
El Reconeixement de la condició de família nombrosa i l'Expedició del dit títol podrà sol·licitar-se per qualsevol dels ascendents, tutor, acollidor, guardador o altre membre de la unitat familiar amb Capacitat legal.
 
 
 
 
L'acolliment familiar és una mesura de protecció que Produeix la plena integració del menor amb una persona o nuclear familiar que a l'assumir sumi guarda adquireixen la obligació de vetllar PEL, tenir-lo en super companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral.
 
 
Enllaç:
Programa d'Ajudes "escola d'estiu" i menjador:
Aquestes Ajudes Tenen com a Objectiu finançar costi que suposa la inscripció dels menors d'edat en aquesta activitat i afavorir la conciliació de la vida laboral dels pares o tutors dels mateixos.
 
 
Enllaços d'interès:
Telèfon d'interès:
Telèfon d'Atenció a la Infància de la Comunitat Valenciana: 116111