Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Dona
 
 
VIOLÉNCIA
 
Servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO):
 
El Servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO), ofereix a les víctimes una atenció immediata ia distància tot l'any, prevenint agressions o minimitzant sobre conseqüències si està arriben a produir-se, facilitant el contacte amb un entorn de seguretat i possibilitant la Intervenció immediata, amb Mobilització, en super cas, dels recursos d'atenció que Fuess necessaris.
 
 
IGUALTAT
 
Institut de les Dones
 
L'Institut de les Dones és un organisme de la Generalitat Valenciana, encarregat d'impulsar polítiques igualitàries. Ofereix un llistat de serveis d'informació, formació, activitats i plans per garantir una igualtat real.