Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Diversitat Funcional
 
 
RECONEIXMENT I VALORACIÓ DE LA DISCAPACITAT 
 
Consisteix en la sol·licitud de valoració de les situacions de discapacitat per malaltia física, psíquica i / o sensorial, que presenta una persona de qualsevol edat, qualificant el grau segons l'abast de les mateixes.
 
 
 
 
TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
La targeta acreditativa de la discapacitat és una iniciativa de la Generalitat Valenciana, que la crea perquè les persones amb dret a això, puguin disposar d'un instrument més pràctic i còmode a l'hora d'haver de manifestar la seva condició de persona amb discapacitat.
 
 
 
 
TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
 
Aquesta targeta té com a objectiu facilitar als ciutadans amb minusvalidesa l'estacionament del vehicle i l'accessibilitat i relacions amb l'entorn.
La persona sol·licitant ha de complir els requisits i aportar la documentació que s'estableixen en l'oficina virtual.
 
 
 

MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT AL MEDI FÍSIC 

Són ajudes per a potenciar l'accessibilitat en els seus diferents àmbits, finançant les despeses derivades de l'eliminació de barreres arquitectòniques.

AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT AL MITJÀ FÍSIC

 
 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES
 
Pensió no contributiva d'Invalidesa:
 
Proporcionen una prestació econòmica i una assistència medicofarmacèutica gratuïta, així com serveis socials complementaris a persones que es trobin en situació d'invalidesa.
 
 
 
Ajudes individualitzades per al desenvolupament personal
 
Són mesures dirigides a facilitar l'autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el manteniment en el propi entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia i afavorint les seves relacions i la integració en la societat.
 
Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:
  1. · Ajudes tècniques i productes de suport.
  2. · Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.
  3. · Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
  4. · Ajuda per al transport.
 
 
Ajudes per a l'atenció institucionalitzada a persones amb discapacitat i malaltia mental crònica
 
Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats del sol·licitant que requerix l'atenció assistencial.