Formulari de cerca

Descàrrega d'instancies i impresos

 

 

 

Relació amb l'administració

Instància general (Autocompletable)

 

 

Urbanisme

Sol·licitud d'ocupació via pública [Cara davantera] [Cara posterior]

Sol·licitud de tall de via pública

Declaració responsable Obres Sense Projecte (antiga Llicència d' obra menor)

Declaració responsable Obres Amb Projecte (antiga Llicència d'obra major)

Autoliquidació de la garantia de reposició de serveis urbanístics

Sol·licitud de certificat o informe de compatibilitat urbanística d' activitats

Declaració responsable primera ocupació

Llicència ambiental

Activitat innòcua

Canvi de titularitat

Declaració responsable 2ª i posteriors ocupacions

Establiments i Espectacles. Inici d'activitat

Sol·licitud de Gual

 

 

Segueretat Ciutadana

Recurs denúncia per infracció de trànsit

 

 

Ocupació

Model de sol·licitud de participació a Borsa d'Ocupació.

Model de sol·licitud de participació a Proves Selectives.

 

 

Activitat economica

Declaració de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

Declaració responsable inici d' activitat

Domiciliaciò bancària

Devolució Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Sol·licitud Canvi Domicili Fiscal

Sol·licitud Fraccionament Pagament en Voluntària.

Sol·licitud Fraccionament Pagament en Executiva.

Sol·licitud Aplaçament.

Exenció IVTM (cal vindre a l'Ajuntament en persona per omplir una comparecència).

 

 

Sol·licitud d'Instalacións Municipals

Sol·licitud Biblioteca Municipal

Sol·licitud d'inclusió en el Sistema de Pagaments Fraccionats de Rebuts de Venciment Periòdic.

 

 

Sol·licitud d'Instalacións Esportives Municipals

 

 

Altres impressos

Servei funerari en el cementeri

Fitxa tercers