Formulari de cerca

 Àrea Politiques Socials

Dependència
 
 
La llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, regula i reconeix el dret subjectiu dels / les ciutadans / es a que se'ls garanteixi, per les administracions públiques , la seva promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les necessitats de les persones en situació de dependència. Aquesta llei estableix un catàleg de prestacions econòmiques i serveis, a través dels quals es pretén atendre les necessitats d'aquelles persones que, per trobar-se en situació d'especial vulnerabilitat, requereixen suports per a desenvolupar les activitats essencials de la vida diària, assolir una major autonomia personal i poder exercir plenament els seus drets de ciutadania.
 
La llei estableix tres graus de dependència que poden ser temporals o permanents:
 
 
Tenint en compte la prioritat fixada en la llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, els serveis i prestacions que corresponen als graus de dependència són els següents:
 
 
 
 

CATÁLOGO DEL SAAD POR GRADO DE DEPENDENCIA 

Grado III y Grado II

        Grado I

        SERVICIOS:

Prevención de la situación de dependencia y de promoción de la autonomía personal

Teleasistencia

Ayuda a domicilio

Centro de día

Centro de noche

Atención residencial

        SERVICIOS:

Prevención de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal

Teleasistencia

Ayuda a domicilio

Centro de día

Centro de noche

Atención residencial para personas con diversidad funcional

 PRESTACIONES ECONÓMICAS:

De asistencia personal

Para cuidados en entorno familiar

Vinculada al servicio:

PVS Residencial

PVS Centro de Día

PVS SAD

PVS Prevención y Promoción

Prestación vinculada de garantía

         PRESTACIONES ECONÓMICAS:

De asistencia personal

Para cuidados en el entorno familiar

Vinculada al servicio, en consonancia con el catálogo:

PVS Centro de Día

PVS SAD

PVS Prevención y Promoción

PVS Residencial para personas con diversidad funcional

Prestación vinculada de garantía para personas con diversidad funcional

 

 
 
Les persones majors dependents, les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual i els menors de 3 anys amb problemes de dependència, són els principals destinataris d'aquestes prestacions, de les que poden gaudir aquelles persones que comptin amb la nacionalitat espanyola o amb el permís de residència.