Formulari de cerca

 Àrea Hisenda

Com Pagar

Domiciliant el rebut                                               

És la manera més fàcil i còmoda d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals sense haver d'estar pendent dels terminis de pagament o de rebre l'avís. S'estalviarà desplaçaments i evitarà la possibilitat de recàrrecs per pagaments fora de termini. A més, l´Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la Taxa de fem, la Taxa de guals i l´Impost sobre Béns Inmobles compten amb una bonificació per domiciliació.

La domiciliació pot efectuar-se a través d'Internet en l'Oficina Virtual (amb certificat digital ACCV) o presentant el seu compte (IBAN) en les oficines de Registre d'Entrada de l´Ajuntament.

En les entitats bancàries col·laboradores

Els documents de pagament emesos per l'Ajuntament de Sedaví, poden pagar-se en qualsevol oficina de les entitats bancàries següents:

SABADELL-CAM; BANKIA; CAIXABANK; BBVA; BANCO SANTANDER; CAIXA POPULAR; CAJAMAR.

A més si ha perdut el rebut o carta de pagament :   

Si per qualsevol motiu no disposa de la carta de pagament d'un impost, una taxa o un preu públic, ha de sol·licitar un duplicat a través d'Internet (amb certificat digital ACCV) o sol·licitar-ho personalment en les nostres oficines de recaptació.

Si necessita gestionar l´autoliquidació de la taxa d´ocupació de via pública o bé de l´Impost sobre Vehicles de Tracció Mecánica, disposa d´un apartat en l´Oficina Virtual on poder tramitar-la.

Tots els rebuts, en 10 mesos sense interessos

Per últim, l´Ajuntament disposa d´un sistema de pagament de rebuts periòdics amb el que s´abonaran dins de l´exercici en curs tots els tributs dels quals siga titular; des del mes de febrer al mes de noviembre (en 10 quotes) sense interessos.