Formulari de cerca

 Àrea Hisenda

  L’Àrea d’Hisenda de l'Ajuntament de Sedaví te com a finalitat la gestió i recaptació de tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic. Realitza una gestió integral tant en voluntària com en executiva.

  L'àmbit d'Hisenda s'estructura en:

  Intervenció Municipal.

  La Intervenció Municipal té com a missió el control de tots els actes de l'Ajuntament i organismes autònoms, que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i despeses que d'ells es deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació de cabals municipals, per tal d'assegurar que l'administració de la hisenda municipal s'ajusta a les disposicions aplicables amb el triple caràcter de control comptable, intern i financer.

  Tresoreria.

  La Tresoreria Municipal té com a missió la realització de les funcions genèriques de maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l'Ajuntament, així com els serveis de recaptació municipal.

  Serveis Econòmics

  Els Serveis Econòmics tenen com a missió principal l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per a l'exercici de l'activitat municipal, així com proporcionar suport tècnic per a la formació del pressupost municipal i les seves modificacions, la planificació econòmica i l'assessorament financer.