COBRAMENT DE TRIBUTS / COBRO DE TRIBUTOS

Del 15 de setembre al 15 de novembre l'Ajuntament de Sedaví posa al cobrament els rebuts Ibi Úrbana, Rústica i IAE en període voluntari.

Els rebuts domiciliats es cobraran el dia 17 d’octubre i inclouen una bonificació del 3% en Ibi Urbana. Per a poder optar a aquesta bonificació en futurs exercicis, la domiciliació bancària dels rebuts haurà de sol·licitar-se en l'Ajuntament fins a 2 mesos abans de l'inici de cobrament.

Davant qualsevol problema, pèrdua o no entrega del rebut en el seu domicili no dubte a passar per l'Ajuntament (Dptament. de Rendes - 1er Pis) per a la seua solució o recollida en horari 8.30 a 14.30 h.

En cas de voler sol·licitar qualsevol modificació que afecte al rebut haurà de sol·licitar-ho per registre d'entrada de l'Ajuntament en horari de 8.30 a 14.30 h.

 

Del 15 de septiembre al 15 de noviembre el Ayuntamiento de Sedaví pone al cobro los recibos de Ibi Urbana, Rústica e IAE en periodo voluntario.

Los recibos domiciliados se cobrarán el día 17 de octubre e incluyen una bonificación del 3% en Ibi Urbana, Rústica e IAE. Para poder optar a esta bonificación en futuros ejercicios, la domiciliación bancaria de los recibos deberá solicitarse en el Ayuntamiento hasta 2 meses antes del inicio de cobro.

Ante cualquier problema, pérdida o no entrega del recibo en su domicilio no dude en pasar por el Ayuntamiento (Dpto. de Rentas - 1er Piso) para su subsanación o recogida en horario 8.30 a 14.30 h.

En caso de querer solicitar cualquier modificación que afecte al recibo deberá solicitarlo por registro de entrada del Ayuntamiento en horario de 8.30 a 14.30 h.

Fica els teus cognoms / Rellena con tus apellidos.
Fica la teua adreça / Rellena con tu dirección

Formulari de cerca