Formulari de cerca

 Àrea Recursos Humans

Borsa de treball de assessor jurídic dels servicis socials

DESCRIPCIÓ:

Sol·licitud de participació en la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'ASSESSOR JURÍDIC DE SERVEIS SOCIALS constituïda amb l'objectiu d'efectuar futurs nomenaments com a funcionaris / àries interins/es.

La borsa de treball es regirà per les seues bases aprovades per la Junta de Govern Local. El seu contingut pot trobar punxant ací: Bases reguladores Assessor jurídic de Serveis Socials

 

REQUISITS:

 •  Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del RDL 5/2015.
 •  Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 •  Tindre complerts setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 •  No haver estat separat / a, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars, a les que exercien en el cas de personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
 •  Estar en possessió del títol de Grau en Dret, o bé títols equivalents (antigues llicenciatures en Dret), o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, s'admetran les titulacions equiparades legalment o superiors. En el cas que es presente titulació equivalent, l'equivalència haurà de ser acreditada pel / l'aspirant aportant el corresponent certificat de l'administració competent en matèria d'educació. En el cas d'estrangers els seus títols hauran d'estar degudament homologats a Espanya.
 • No estar sotmés a cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la llei 53/1984, de 26 de desembre.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Instància / Sol·licitud d'inscripció en borsa de treball.
 • DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat del / la sol·licitant.
 • Resguard justificatiu d'haver abonat la taxa. Si és el cas, documentació justificativa d'exempció o reducció de la mateixa.
 • En cas de tenir la condició de minusvàlid/a, haurà d'aportar el certificat indicat en la base quarta.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Els / les interessats / disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'un extracte de les bases i anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. És a dir, des del 24 de juliol fins al 6 d'agost de 2.018

 

ÒRGAN TRAMITADOR:

Departament de Recursos Humans.

 

ÒRGAN COMPETENT PER A RESOLDRE:

Ajuntament / Junta de Govern Local

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ

 •  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 •  Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 •  Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 •  Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims a què ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local.
 •  Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
 •  Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 •  Supletòriament, Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.
 •  Ordenança fiscal reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal de l'Ajuntament de Sedaví (BOP 249 2016.12.29).

 

TERMINIS EXIGIBLES:

Termini màxim de resolució definit en les bases de la convocatòria de constitució de la borsa de treball.

 

RECURSOS:

Recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que els hagués dictat previ al recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

 

OBSERVACIONS:
La borsa de treball es forma d'acord amb principis d'especialització per a la plaça a cobrir, sense perjudici que puguen agrupar-activitats afins en una mateixa borsa. La creació de cada borsa de treball anul·la les existents amb anterioritat de la mateixa plaça, especialització o categoria. Les borses tenen vigència pel termini que es determine en el moment de la seua creació, o fins a un moment anterior en el cas que amb anterioritat a l'esmentat termini s'esgote la seua operativitat. En defecte de termini concret, la seua vigència es manté fins a la seua substitució per una nova borsa constituïda per algun dels sistemes previstos.